Grupo Balimsa logo

IMPACTE AMBIENTAL BALIMSA

ANY 2018

El Sistema de Gestió de Qualitat i Medi ambient de la nostra empresa, basat en les normes ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015, està certificat per AENOR.

La nostra empresa compta amb un Departament de Qualitat i Medi Ambient, en el qual treballen un Auditor General i una Auditora de Qualitat i Medi ambient.

Aquest departament coordina els controls de qualitat en els centres dels nostres clients, si és necessari, es realitzarà una Auditoria de Qualitat i Medi Ambient anual. Els resultats de la mateixa estaran a la seva disposició.

GESTIÓ MEDIAMBIENTAL

BALIMSA com a empresa dedicada als serveis de neteja integral, entén que un medi ambient net i sa constitueix la base dels nostres serveis.

Ens sentim directament implicats en l’esforç per fer compatible el desenvolupament econòmic propi, el de l’empresa que contracti els nostres serveis i el de la nostra comunitat, amb la protecció del medi ambient i preservant un entorn saludable i pròsper per a futures generacions.

Per això ens comprometem en la implantació de millores mediambientals en totes les nostres activitats, especialment aquelles que repercuteixen en: cura de l’entorn, eficàcia en l’ús dels recursos i l’energia, control i substitució de productes i reciclatge d’aquests.

Entenem que una correcta gestió mediambiental ha d’incloure el control integral de tots els aspectes que puguin crear impactes mediambientals, en el nostre cas, especialment aquelles que afectin la protecció de l’entorn natural pròxim i a la conservació dels recursos naturals.

Per això la Direcció General de la nostra empresa es compromet a:

Implicar-se directament en la gestió mediambiental

Garantir el compliment de tots els requisits normatius relacionats amb el medi ambient que afectin la nostra activitat.

Revisar i actualitzar periòdicament la política i els objectius del nostre sistema mediambiental.

Revisar la pràctica mediambiental dels nostres proveïdors fomentant l’adopció de criteris mediambientals, especialment pel que fa a l’adquisició de productes i materials respectuosos amb el medi ambient.

Implantar mesures necessàries per a evitar o reduir impactes mediambientals a l’atmosfera, aigua i sòl.

Protegir els valors naturals i paisatgístics de l’entorn.

Sensibilitzar al personal sobre la responsabilitat assumida en relació amb el medi ambient, proporcionant-los la formació necessària.

Mantenir informats als nostres clients de la nostra política mediambiental.

Per a l’aplicació dels principis establerts en aquesta política, es desenvoluparan plans d’actuació, objectius i metes que permetin una millora contínua.

L’avaluació de l’efectivitat d’aquests plans es sustentarà en la realització d’auditories mediambientals periòdiques.

Balimsa aplicarà a l’execució del contracte les mesures mediambientals següents, amb l’objectiu de minimitzar l’impacte del servei de neteja sobre el medi ambient.

 

RESIDUS

Reducció, reutilització i reciclatge de tots els residus d’envasos, residus urbans, paper, cartons, etc.

Utilització de productes de neteja ecològics, per a minimitzar la producció de residus perillosos.

Modificació de la metodologia de treball, amb l’objectiu de minimitzar els consums i la producció de residus.

Com a resultat de totes aquestes accions, la generació de residus perillosos s’ha reduït un 96% des de la implantació del sistema de gestió mediambiental. La major reducció es va produir en els primers anys d’implantació i, posteriorment, la generació de residus perillosos s’ha mantingut estable i dins dels valors de referència establerts per la nostra empresa.

La generació de residus no perillosos (paper, cartó, envasos, residus urbans, etc.) s’ha reduït lleugerament respecte a l’any anterior.

 

ATMOSFERA

Substitució de productes de neteja amb CFC’s (per exemple, esprais) per altres productes ecològics, que no utilitzin aquest gas.

Manteniment preventiu de tots els vehicles i maquinària que puguin produir emissions a l’atmosfera.

La nostra empresa no utilitza cap producte de neteja amb aerosol. Tots han estat substituïts progressivament per altres formats que no contenen CFC’s.

Els nostres vehicles passen les revisions periòdiques i les operacions de manteniment preventiu, a fi de no produir emissions.

ABOCATS

Evitar la contaminació per abocaments d’aigua. Les aigües utilitzades per a la neteja ordinària són abocades a la xarxa municipal de clavegueram. No s’aboquen a la xarxa municipal aigües industrials contaminades ni amb elevades concentracions de productes químics.

CONSUMS D'AIGUA, ENERGIA, COMBUSTIBLES I PRODUCTES QUÍMICS

Reducció del consum de productes i aigua mitjançant la utilització de màquina dosificadora de producte. Estalvi d’aigua, utilitzant sistemes de neteja on s’utilitzi l’aigua necessària per a la prestació del servei.

S’ha reduït un 11% el consum de productes químics amb etiqueta de perillositat, respecte a l’any anterior.

A més, la nostra empresa utilitza productes ecològics amb certificat d’Etiqueta Ecològica Europea, a fi de reduir encara més l’impacte ambiental de les nostres activitats. Segons certificat expedit pel nostre proveïdor de productes ecològics Green Care Professional, amb l’ús dels seus productes ecològics, la nostra empresa ha contribuït a la reducció de 257 quilograms anuals de petroli i combustibles, 102 kilógramos de plàstics i 806 kilógramos de Diòxid de Carboni, emesos a l’atmosfera durant la fabricació dels productes.

En les nostres oficines, els consums d’aigua i electricitat es mantenen estables, dins dels valors de referència marcats per la nostra empresa.

Reducció del consum d’energia i combustible mitjançant la utilització responsable de màquines i vehicles, utilitzant maquinària eficient i apagant la maquinària quan no estigui en ús.

El consum de combustible es manté estable, dins dels valors de referència marcats per la nostra empresa.